Ledenvergadering 16 december 2022 - V.V. E.B.C

Ledenvergadering 16 december 2022

6 december 2022 21:45


Het bestuur van vv EBC nodigt hierbij alle leden en belangstellenden van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdag 16 december 2022 om 20.00 uur in de kantine van vv EBC.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Diverse jaarverslagen van het bestuur/jeugdcommissie
4. Financieel jaarverslag
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Goedkeuring balans en staat van baten en lasten
7. Vaststelling begroting boekjaar 2022-2023
8. Benoeming bestuursleden:
- David de Haan aftredend en herkiesbaar
9. Stemmen voorstel statutenwijziging (zie akte_van_statutenwijziging_Concept_dd_21_nov_2021.pdf )
10. Rondvraag
11. Sluiting
Eventuele (tegen)kandidaten of aanvullende bestuursleden kunnen zich tot 1 dag voor de bestuursvergadering aanmelden bij Jantine de Haan
(tel. 06-42831026).

Na afloop van de vergadering is er natuurlijk nog ruime gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar na te praten over voetbal- en andere zaken.

Wij rekenen op uw aanwezigheid!
Namens het bestuur,
Jantine de Haan
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!